Osiągnięto porozumienie w sprawie zasad sprzedaży drewna na 2020-21

Dnia 08.10.2019 r. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie przedstawicieli polskich podmiotów gospodarczych przetwarzających drewno z przedstawicielami administracji państwowej, w sprawie korekty założeń do zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020- 2021.

W spotkaniu uczestniczyli :

1. Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk

2. Dyrektor Generalny PGL LP – Andrzej Konieczny

3. Z-ca Dyrektora Generalnego – Bogusław Piątek

4. Naczelnik Marketingu PGL LP – Andrzej Ballaun

5. Biuro marketingu – Mariola Kicka-Pilecka

 

Stronę przemysłu reprezentowali:

1. Prezydent PIGPD- Marek Kubiak

2. V-ce Prezydent PIGPD – Wiesław Ciura

3. Prezes Stow. Przemysłu Tartacznego- Longin Graczkowski

4. Prezes PKN- EPAL – Roman Malicki

5. Członek PIGPD – Jan Walaszek

6. Członek PIGPD – Jerzy Abramczyk

 

Główny analityk PGL LP przedstawił informacje analityczne dotyczące planów pozyskania drewna , historii zakupów oraz skutki wprowadzenia zmian w okresach zakupów zaliczanych do historii.

 

Po długiej dyskusji strony zgodziły się do przyjęcia następujących zmian do projektu zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020 – 2021:

1. Wprowadza się kryterium geografii zakupów na n/w zasadach:

  • Zakup w odległości do 50 km od wskazanego miejsca przerobu – 10 pkt
  • Za każde dodatkowe 10 km pomniejsza się o 1 pkt
  • Firmy, które mają miejsce przerobu w pobliżu granicy państwa będą miały zwiększony podstawowy promień (do dyskusji o ile)
  • Z kryterium wyłączono dąb, drewno sklejkowe oraz gatunki cenne

2. Skala oceny oferty zakupu: 70 % cena i 30 % geografia

3. Przetarg obywa się 1 raz w roku

4. Widełki cenowe około +/- 5 %, indeksowane o wskaźnik zależny od wzrostu płac w przemyśle (różnica pomiędzy I półroczem 2019 a I półroczem 2018)

5. Podział puli 90% /10% – został przez Ministra Środowiska wstępnie zatwierdzony

6. Historia zakupów – 5 letnia.

 

Przedstawiciele LP poinformowali o wyniku ankiety dotyczącej dwóch wariantów zasad sprzedaży drewna. Uczestniczyło w niej 1.170 podmiotów – ok. 17 % zarejestrowanych podmiotów przerabiających drewno. Reprezentanci przemysłu stwierdzili, że wyniki ankiety nie są reprezentatywne. Ponadto zaproponowali, aby sortymenty drewna cienkiego zostały wydzielone z puli ogólnej. Podstawowym argumentem proponowanego rozwiązania jest fakt iż interesy odbiorców drewna cienkiego są często sprzeczne z interesami odbiorcami drewna wielkowymiarowego.