Szkoły będą kształcić w nowych zawodach

Minister Edukacji i Nauki skierował do konsultacji publicznych projekt zmiany rozporządzeniq w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zmiany zakładają wprowadzenie dwóch nowych i wykreślenie jednego spośród zawodów przyporządkowanych do branży drzewno-meblarskiej.

 

 

O wprowadzenie nowych zawodów przyporządkowanych do branży drzewno-meblarskiej, w których realizowane jest nauczanie zawodowe, do Ministra Edukacji i Nauki wystąpił minister właściwy do spraw gospodarki. Zgodnie ze stanowiskiem tego ministra, w ostatnich kilkunastu latach polski przemysł drzewny przeszedł ogromną transformację parku maszynowego, powstały nowoczesne, skomputeryzowane linie produkcyjne, wyraźnie wzrosła automatyzacja i robotyzacja. Branża przemysłu drzewnego rozpoczęła przejście z przemysłu 3.0 do 4.0, a to wymaga nowych kompetencji zawodowych. W związku z tym należy dostosować kształcenie młodych kadr dla tej branży do zmieniających się wymagań technologicznych i oczekiwań pracodawców.

 

 

Jak wynika z najnowszego raportu „Polskie Meble Outlook 2022”, który został przygotowany na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, w 2021r. Polska utrzymała pozycję lidera w Europie oraz drugie miejsce na świecie pod względem wartości eksportowanych mebli. Szacuje się, że w sektorze meblarskim pracuje ok. 200 tys. osób w ponad 29 tys. przedsiębiorstw różnej wielkości. To pokazuje, jak wielu pracowników potrzebuje ta branża i nadal będzie potrzebowała. Wraz ze wzrostem produkcji wyrobów drzewnych i drewnopochodnych wzrasta poziom inwestycji w nowoczesne, zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne. Wymaga to innych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych i poznawczych niż w dotychczasowych zawodach przygotowujących do pracy w tym sektorze, do których zaliczają się: mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz i technik technologii drewna.

 

 

Jednoczenie minister właściwy do spraw gospodarki wystąpił z wnioskiem o zmianę nazwy zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej na operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego. Powyższe wynika z potrzeby unowocześnienia podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w szczególności dostosowania jej do zmian technologicznych, jakie nastąpiły w przemyśle. Nowy zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych na stanowiskach operatorów maszyn w zautomatyzowanych przedsiębiorstwach produkujących meble wpłynął na potrzebę uaktualnienia nazwy zawodu i zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie z dotychczasowej „Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego” na „Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej”.

 

 

Zgodnie z wnioskiem, zmiana rozporządzenia obejmuje wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów przyporządkowanych do branży drzewno-meblarskiej: operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz technik przemysłu drzewnego. Jednocześnie założono wykreślenie z katalogu zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej.

 

 

Projekt przepisu zakłada, że kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten będzie stanowił również „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik przemysłu drzewnego. Z kolei kształcenie w zawodzie technik przemysłu drzewnego będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego).

 

 

Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych we wszystkich wymienionych zawodach będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.

 

 

W projekcie rozporządzenia przewidziano również, że kształcenie w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, rozpoczęte przed dniem 1. września 2023r. w branżowej szkole I stopnia, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Od dnia 1. września 2023r. w klasie I branżowej szkoły I stopnia, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i na kursach umiejętności zawodowych nie będzie już prowadzone kształcenie w tym zawodzie.

 

 

Zgodnie z wyjaśnieniami, ze względu na zakres treści nauczania określony w podstawie programowej kształcenia w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, kształcenie w zawodzie technik przemysłu drzewnego w branżowej szkole II stopnia będą mogli realizować zarówno absolwenci branżowych szkół I stopnia kształcących w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, jak również absolwenci branżowych szkół I stopnia kształcących w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej.

 

 

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1. września 2023r. Konsultacje potrwają do 24. grudnia 2023r.

 

Źródło i fot.: Drewno.pl