Organizacje branżowe krytycznie wobec proponowanych zasad sprzedaży drewna na 2020 r.

Poznań, 30.08.2019

 

Szanowni Państwo,
Członkowie Izby,

 

Pracujemy intensywnie, równolegle toczą się negocjacje z LP, sprawy LULUCF, posiedzenia grupy opracowującej nowe wskaźniki FSC, praca przy powstaniu nowych warunków technicznych na drewno, przygotowanie Kongresu KOOPDREW, Forum Gospodarcze Polska-Białoruś, Pawilon Promocji Drewna plus codzienna praca związana z funkcjonowaniem Izby.

 

Nasze zaangażowanie przekłada się na wzrost liczby firm przyjętych do Izby. W tym roku jest to już 10 firm. Mamy ambicję, aby ten wynik znacząco poprawić.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu stan prac nad najważniejszymi projektami, które w tej chwili realizujemy w Izbie.

 

Sprzedaż drewna na lata 2020/2021

Od kilku miesięcy toczą się rozmowy dotyczące zasad sprzedaży drewna na lata 2020/2021.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i i Technologii oraz Ministerstwo Środowiska zobowiązało Lasy Państwowe do konsultacji z organizacjami branżowymi proponowanych rozwiązań. Przesyłaliśmy Państwu nasze postulaty, które niestety w całości zostały odrzucone.

Przesyłamy naszą odpowiedź, zmodyfikowaną w kilku miejscach w stosunku do pierwszej propozycji, którą otrzymały wspomniane ministerstwa oraz leśnicy:

 

1. Podział puli dla przedsiębiorców : 90% ilości puli ofertowej sprzedawanej w Portalu Leśno-Drzewnym oferowanej raz w roku oraz 10% puli sprzedawanej w aukcjach systemowych, oferowanych dwa razy do roku.
Nasze stanowisko w tej sprawie pozostaje niezmienne. Tylko taki podział daje największe szanse na stabilne planowanie oraz stwarza możliwości dalszego rozwoju małych i średnich firm drzewnych. Pula przeznaczona dla wszystkich chętnych (10%) oferowana dwa razy w roku stwarza szansę na ewentualne dokupienie brakującej masy. W dalszym ciągu nie znamy ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży dla przemysłu na rok 2020, jednak bazując na wiedzy z lat poprzednich szacujemy, że pula 10% (ok. 4 mln3) w zupełności wystarczy na pokrycie popytu dla firm , które w ostatnim czasie zwiększyły, czy też rozpoczęły nową produkcję.

 

2. Historia zakupów.
Historia zakupu powinna obejmować okres pięciu lat – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Z poprzednich zapewnień Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, że zakupy drewna poklęskowego miały nie być wliczane do historii zakupów, Tak jednak się stało. Klęska z roku 2017 spowodowała ogromne straty, ale przyczyniła się także do ogromnego wzrostu historii zakupów, która nie ma pokrycia w podaży. Naszym zdaniem na klęsce nie można budować historii zakupów.

 

3. Kary umowne.

Po dyskusji przychylmy się do stanowiska Lasów Państwowych o podwyższeniu kar za nieodebrane drewno. Jednak naszym zdaniem ewentualna kara powinna być naliczana po zakończeniu umowy.

 

4. Wadium.

Jesteśmy zdania, że proponowany system sprzedaży surowca drzewnego jest szkodliwy dla małych i średnich firm drzewnych. Kwoty przedstawiane przez LP mogą dla wielu firm oznaczać konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego, co w znaczący sposób przekłada się na wzrost ceny produktu końcowego. Proponujemy aby wadium wyliczać jako ilość kupowanego surowca x 2 zł.

 

5. Grupy drewna do wyliczenia wielkości zakupu.

Dziękujemy za rezygnację z łączenia grupy W z S2B iglaste. Jednocześnie prosimy, żeby wyłączyć dąb czerwony oraz drewno liściaste o obniżonej jakości z grup drewna: WDB i W liściaste. Lasy Państwowe nie odniosły się w swojej odpowiedzi do tego problemu.

 

6. Kryterium geografii.

Należy pozostawić kryterium geografii (15%), wraz ze zwyczajem kupieckim (15%).

Wprowadzenie kryterium geografii pozwoli na ograniczenia emisji CO2 poprzez zrównoważoną sprzedaż pozyskanego na danym terenie surowca i ograniczenia w transporcie. Zabezpieczy przetwórców drewna z danego terenu, przed brakiem możliwości zakupu (najbliżej punktu przerobu) niezbędnego do produkcji surowca. Zważywszy na niezwykle dynamicznie rozwijający się handel naszym surowcem i jego wywozem między

innymi do Chin (kilkaset kontenerów miesięcznie), firmy zajmujące się handlem będą za wszelką cenę skupowały surowiec przede wszystkim w bliskości portów przeładunkowych.

Tym samym cały przemysł zlokalizowany w pasie nadmorskim będzie cierpiał na niedobory, które będzie zmuszony transportować przez setki kilometrów, dodatkowo zwiększając wydalanie spalin.

Już dziś w okolicach Trójmiasta, Kołobrzegu, Szczecina obserwujemy powstawanie składnic surowca, który w ogromnych ilościach czeka na transport.

Brak tego kryterium będzie powodować większe rozproszenie rynku, większą ilość umów, zwiększone koszty po obu stronach, mniejszą znajomość przez LP swoich odbiorców, tym samym obniży się jakość przyszłego planowania w oparciu o potrzeby rynku producentów/przetwórców.

Dąb oraz cenne gatunki powinny zostać wyłączone z tego kryterium, które należy zastąpić kryterium zwyczaju kupieckiego.

 

7. Wyznaczanie cen.

Pozostajemy nadal na stanowisku, że zniesienie widełek cenowych prowadzić będzie nieuchronnie do wzrostu cen, na co nie możemy się zgodzić. Należy uwzględniać trendy cenowe na świecie, a te jednoznacznie pokazują na spadek cen surowca drzewnego. Wysokie ceny surowca spowodują, że polskie firmy staną się mniej konkurencyjne na krajowym i globalnym rynku wyrobów gotowych. Proponujemy żeby utrzymać widełki cenowe z roku 2018.

 

8. Kryterium oceny ofert.

W ogłaszanych przetargach przez Instytucje rządowe oraz samorządowe odchodzi się poprzez wprowadzanie zmian do przepisów aby jedynym kryterium oceny ofert była cena. Dlatego kryterium, które proponują Lasy Państwowe jest dla nas niezrozumiałe. Pozostawienie zapisu w proponowanej formie preferuje duże firmy oraz korporacje międzynarodowe, o znacznych zasobach finansowych, które mogą sobie pozwolić na zakupy drewna w cenach absolutnie nieosiągalnych dla firm o mniejszym potencjale. Może to doprowadzić do braku surowca na rynku dla małych i średnich firm, które maja ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. W dalszej konsekwencji będzie to prowadzić do zmniejszenia produkcji, następnie zwolnień pracowników, a nawet zamykania zakładów. Zapis o odrzucaniu ofert z rażąco wysoką ceną jest enigmatyczny, bardzo nieprecyzyjny i może być różnie interpretowany. Nie możemy się zgodzić na taki zapis.

 

Proponujemy ocenę ofert wg kryteriów:

– cena 70%
– zwyczaj kupiecki 15 %
– geografia 15%

Także i ta propozycja, przypominamy, że jest to wspólna propozycja Izby, PKN EPAL, Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców, Izby Meblarskiej, nie znalazła uznania u leśników.

 

Leśnicy proponują:

· Podział puli (w dalszym ciągu nie wiemy o jakiej ilości surowca mówimy) w stosunku 80:20. Proponują wydzielenie dodatkowej puli drewna, nie wiemy czyim kosztem i jakie ilości, która byłaby dostępna po pierwszym półroczu.

· Historia zakupów liczona od stycznia 2017 do 30 czerwca 2019. Wliczane mają być zakupy drewna poklęskowego.

· Kary umowne podwyższone do 10% wartości nie odebranego drewna

· Wadium nie będzie obowiązywać przy sprzedaży portalowej, natomiast w drugim etapie ma być liczone 5 zł x ilość zakupionego drewna. Nie więcej niż 500 tysięcy złotych

· Skonto na poziomie 1% ale LP nie podjęły ostatecznej decyzji o utrzymaniu

· Ceny. W dalszym ciągu LP upierają się przy zniesieniu widełek, z jednym zastrzeżeniem, że cena rażąco wysoka ma być odrzucana (brak szczegółów na jakiej podstawie będzie to oceniane)

· Jedynym kryterium oceny ofert ma być cena.

· Drewno nie odebrane do końca roku i przesunięte na rok następny nie będzie wliczane do historii

· Będzie nowy wzór umowy

· Zasady obowiązywałby dwa lata ale umowa w układzie rocznym.

Jak łatwo zauważyć LP rezygnują całkowicie z geografii oraz zwyczaju kupieckiego. Propozycja leśników zmierza ku otwarciu rynku, o czym wprost mówił dyr. Piątek, że jeśli żądamy obniżenia cen wyjściowych to są gotowi aby kolejne zasady były oparte w całości o e-drewno.

Na ostatnim spotkaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości nie było nikogo z ministrów. Nikt nie pofatygował się z jakimkolwiek wyjaśnieniem. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem naszych argumentów, leśnicy podtrzymali swoje propozycje i na tym zakończyło się spotkanie.

Na dzień dzisiejszy, jedyne czego możemy być pewni, to kompletna ignorancja rządu.

Zdecydowaliśmy o napisaniu listu do Premiera Morawieckiego (list w załączeniu), ukazał się także artykuł w Rzeczpospolitej (część ekonomiczna) https://www.rp.pl/Biznes/308259935-Na-kolizyjnym-kursie-z-Lasami-Panstwowymi.html oraz na dzień 4 października planujemy pikietę pod siedzibą Premiera. Prosimy o ewentualne zaznaczenie tej daty w Państwa kalendarzach.

 

Nowe wskaźniki FSC

Sprawa dotyczy przede wszystkim LP ale w przyszłości może zaważyć na Państwa relacjach handlowych. Ustalanie wskaźników, które zadowoliły by wszystkie strony, czyli przyrodników, LP, stronę ekonomiczną (Izba), stronę społeczną jest bardzo mozolne. Wpływ na takie tempo pracy ma w pierwszej kolejności postawa organizacji ekologicznych i LP. Być może do końca roku uda się uzgodnić drugie brzmienie standardu, które będzie skierowane do konsultacji, ale…

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje na prawdopodobieństwo braku porozumienia, co może skutkować wycofaniem się LP z certyfikacji FSC. Już dziś mamy wiele obszarów z niej wyłączonych. To oznacza potencjalnie ogromne kłopoty ze sprzedażą polskich produktów na wielu rynkach zagranicznych. Istnieje także możliwość, że zacznie obowiązywać standard narzucony przez centralę FSC. Jesteśmy obecni na wszystkich spotkaniach i będziemy pracować dalej.

W październiku na zaproszenie szefów FSC będziemy gościć na forum w Pradze, gdzie przedstawimy stan prac oraz opowiemy o tym jak wygląda proces oraz potrzeba certyfikacji z punktu widzenia naszych przedsiębiorców.

 

Dyrektywa unijna LULUCF

W skrócie dyrektywa uzależnia pozyskanie drewna od stopnia pochłaniania dwutlenku węgla przez produkty z drewna. Im większe pochłanianie tym większe limity.

Ministerstwo Środowiska kilka miesięcy temu przedstawiła dwa scenariusze jakie miałby obowiązywać już od roku 2020.

Oba warianty zostały odrzucone. Na spotkaniu w Brukseli Komisja Europejska zakwestionowała wyliczenia i nakazała ponowne przeanalizowanie sytuacji. Przedstawiliśmy naszą analizę, która jednoznacznie wskazywała na nierealność prezentowanych założeń.

Obecnie na podstawie szacunków Ministerstwa Środowiska możemy założyć, że nastąpi spadek wysyłania do atmosfery dwutlenku węgla, zwiększy się pochłanianie i tym samym wzrost możliwości pozyskania rok do roku przez najbliższe lata wyniesie 2%.

Są to tylko i wyłącznie szacunki. Obecnie nic nie wskazuje na to aby w najbliższym czasie zostały zlikwidowane kopalnie węgla, w planach jest budowa kolejnych elektrowni, min. w Ostrołęce.

Widoczne oznaki recesji wskazują, że musimy liczyć się ze spadkiem produkcji, także w naszej branży.

 

Kongres KOOPDREW oraz Polsko-Białoruskie Forum Przemysłu Drzewnego

Otrzymaliście Państwo od nas informację na temat Kongresu oraz Forum.

Bardzo serdecznie zapraszamy. Bedzie okazja do wysłuchania kilku bardzo ciekawych prelekcji na temat budownictwa drewnianego w Kanadzie i Finlandii, przedstawiony będzie program rozwoju budownictwa drewnianego, który jest firmowany przez polski rząd w ramach spółki Polskie Domy Drewniane. Zaprezentujemy dostępność surowca konstrukcyjnego w polskich lasach.

W drugiej części podczas Forum będziemy gościć oficjalnych przedstawicieli Ministerstwa Leśnictwa Republiki Białoruś, a także Ambasadora Białorusi w Polsce, przedstawicieli Wydziału Handlowego. Przyjedzie także grupa kilkudziesięciu przedstawicieli firm prywatnych, którzy są zainteresowani nawiązaniem relacji handlowych. Gościć będziemy szefów specjalnych stref ekonomicznych, oraz największych grup zakładów drzewnych. Przewidziany jest czas na rozmowy osobiste z firmami białoruskimi.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Część z firm będzie również obecna podczas Targów DREMA w naszym Pawilonie Promocji Drewna.

 

Pawilon Promocji Drewna – Targi DREMA

Za kilka dni rozpoczyna się kolejna edycja Targów Drema i ponownie uruchamiamy Pawilon Promocji Drewna. Znajdziecie Państwo ofertę kilkunastu firm drzewnych, zapraszamy do strefy Dom Drewniany oraz do strefy gdzie będziemy prezentować nieoczywiste wyroby z drewna.

Wszystko to oraz stoisko Izby znajdziecie Państwo w pawilonie nr 3