Nowa Strategia Leśna UE – stanowisko ministrów odpowiedzialnych za leśnictwo

Informujemy, że w odpowiedzi na pojawiające się nieoficjalnie informacje o projekcie nowej Strategii Leśnej przygotowywanej przez Komisję Europejską, koalicja ministrów odpowiedzialnych za leśnictwo w różnych państwach członkowskich UE (Austria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Łotwa, Polska, Rumunia) wystosowała 5 lipca pismo do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, w którym podkreśla poważne obawy dotyczące treści Strategii. Wiemy, że Strategia Leśna ma być głosowana w Brukseli 20 lipca. Obecnie europejskie organizacje branżowe z siedzibą w Brukseli robią wszystko, by wprowadzać poprawki, które będą brać pod uwagę także i aspekt ekonomiczny. List wysłany przez koalicję państw jest w dużej mierze zgodny z wcześniejszym stanowiskiem europejskich organizacji branży drzewnej z Brukseli, w tym także naszej Izby.

————-
List Koalicji Ministrów podkreśla m. in, że:
Komisja musi uznać różnorodność lasów europejskich i praktyczne aspekty zrównoważonej gospodarki leśnej, a także różnice w warunkach naturalnych, społeczno-gospodarczych i kulturowych w poszczególnych państwach członkowskich.

 

Strategia nie kładzie nacisku na wieloraką funkcję lasów i rolę Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, które były w centrum obecnej strategii. U podstaw nowej strategii musi leżeć szeroko uzgodniona na szczeblu międzynarodowym, całościowa koncepcja zrównoważonej gospodarki leśnej, która jest już w dużej mierze zakorzeniona i wdrażana w ustawodawstwie poszczególnych państw członkowskich.

 

Sygnotariusze, ministrowie odpowiedzialni za lasy zwracają się do Komisji o realizację strategii Zielonego Wzrostu, ścieżki wzrostu gospodarczego, która jest zrównoważona środowiskowo. Jednocześnie sprzeciwiają się zamiarowi ograniczania lasów wyłącznie do kwestii środowiskowych. Należy przyznać, że już dziś nasze zrównoważone europejskie lasy wnoszą istotny wkład nie tylko w realizację celów środowiskowych i klimatycznych, ale również w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Zdecydowanie sprzeciwiamy się wnioskowi legislacyjnemu w sprawie planowania i monitorowania lasów na poziomie UE. Takie narzędzie spowodowałoby bezprecedensowe obciążenie administracyjne dla państw członkowskich i podmiotów, podczas gdy jego cel i spodziewana wartość dodana pozostają nieznane. W szczególności odrzucamy zamiar Komisji ustanowienia unijnych wskaźników i progów oraz nowego systemu certyfikacji lasów dla zrównoważonej gospodarki leśnej oraz szczegółowego uregulowania poszczególnych kwestii i praktyk dla wszystkich państw członkowskich oraz właścicieli i zarządców lasów.

 

Jeśli chodzi o biogospodarkę, w projekcie strategii po prostu brakuje całościowego wkładu produktów z drewna w zastępowanie produktów i paliw kopalnych, a także wyjątkowego wkładu w przejście na bardziej ekologiczną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Podpisano: Ministrowie odpowiedzialni za leśnictwo Austrii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii, Łotwy