Zasady sprzedaży drewna 2020-2021

W dniu 12.11.2019, odbyło się ostatnie spotkanie organizacji branżowych zaproszonych przez dyr. Andrzeja Koniecznego. Tematem spotkania były zasady sprzedaży drewna na najbliższe dwa lata.

 

Niestety w wyniku zmian personalnych w rządzie ze stanowiskiem Ministra Środowiska pożegnał się pan Henryk Kowalczyk, jedyny w ostatnich latach minister, który zdawał się rozumieć nasze problemy oraz w bardzo newralgicznym momencie stanął po naszej stronie.

 

Informowaliśmy Państwa o przebiegu spotkań, uczestniczyły w nich także pozostałe organizacje branżowe (z wyjątkiem płyt i papieru).

 

Lasy Państwowe wykorzystały ten czas na szybkie zakończenie konsultacji, przedstawienie zasad sprzedaży drewna oraz ogłoszenie kalendarza.

 

W skrócie zasady wyglądają następująco:

 

1. Wielkość surowca

 • Pula do sprzedaży 40 mln
 • Pula ofertowa 33 mln
 • Pula detaliczna ok. 4,5 mln
 • Pula techniczna ok.1,2 mln

 

2. Podział puli ofertowej

 • Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym – 80%
 • Sprzedaż raz w roku plus jedna dogrywka
 • Sprzedaż w aplikacji e-drewno – 20%
 • Aukcje dwa razy w roku

 

3. Historia dwa i pół roku, czyli 1.07.2017 – 30.06.2019

Do wielkości zakupu nie wlicza się zakupów detalicznych, aukcji i submisji, procedury z roku 2017 dla drewna klęskowego, systemowych aukcji w e-drewno dla drewna klęskowego z roku 2018.

 

4. Grupy drewna

 • Wielkowymiarowe iglaste WI
 • Wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem dębu) WL
 • Wielkowymiarowe dębowe WDB
 • Średniowymiarowe iglaste S2B
 • Średniowymiarowe dębowe S2B DB
 • Średniowymiarowe pozostałe z wyłączeniem drewna iglastego grupy S2B i dębowego S2B
 • Drewno małowymiarowe M

 

5. Minimalna oferta zakupun20 m3

 

6. Wadium

 • W sprzedaży portalowej wadium nie obowiązuje (pierwszy etap)
 • W sprzedaży aukcyjnej obowiązują dwa progi:

– minimalny 5.000 tys. zł do 1000 m3 włącznie

– maksymalny 150 tys. zł bez ograniczeń ilościowych

 

Pomiędzy wskazanymi progami wysokość wadium oblicza się według zasady 5 zł. zł za 1 m3

 

7. Brak kryterium geografii

 

8. Brak kryterium zwyczaju kupieckiego

 

9. Decyduje tylko cena

 • Oferta zakupu jest równa cenie minimalnej – 1 pkt
 • Oferta zakupu jest równa cenie maksymalnej – 10 pkt
 • Jeżeli oferta ceny mieści się w przedziale ceny minimalnej i maksymalnej, oferta otrzyma ocenę proporcjonalną

 

10. Ustalanie cen

 • Podstawą są ceny uzyskane w procedurach sprzedaży dla przedsiębiorstw na rok 2019 w Portalu Leśno-Drzewnym
 • Ceny drewna ustala się dla każdej GHG w układzie nadleśnictw LP, grup nadleśnictw lub w RDLP
 • Układ cen ustala dyrektor regionalny

 

W gestii dyrektorów regionalnych jest możliwość obniżenia cen bazowych na wybrane sortymenty o 2%. W szczególnych przypadkach dyrekcja regionalna w porozumieniu z kierownikami jednostek LP może dokonać obniżki w większym zakresie

 • Przy wyznaczaniu ceny bazowej obowiązuje korytarz cenowy -7% do +3%

 

W ofertach sprzedaży obowiązuje cena minimalna i maksymalna (widełki), liczone od ceny bazowej.

– dla drewna dębowego wielkowymiarowego, S2B, dąb czerwony cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 10%

– pozostałe drewno cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 5%

 

11. Harmonogram

 • 20-29 listopada – korekta wielkości zakupu (historia)
 • 27-29 listopada – akceptacja lub odrzucenie przypisu drewna na rok 2020
 • 6-12 grudnia – I etap sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym

– edycja ofert do godziny 12:00

– podpisywanie ofert do godziny 15:00

 

– potencjalny wynik będzie niewidoczny ostatniego dnia ofertowania

 • 13 grudnia – publikacja wyników I etapu sprzedaży
 • 16-18 grudnia – dogrywka
 • 19 grudnia publikacja wyników
 • 20 grudnia – ogłoszenie ostatecznych wyników sprzedaży
 • Po 6 stycznia 2020 roku aukcje systemowe na pierwsze półrocze 2020 (e-drewno)

 

Decyzja oraz regulamin ukażą się w ciągu kilku dni