Tarcza antykryzysowa III

Sejm przyjął Ustawę w zakresie działań słonowych. Przedsiębiorców drzewnych dotyczy bezpośrednio art. 50, który mówi o:

Ust. 1 Jednostki  organizacyjne  Lasów  Państwowych  dokonujące  sprzedaży drewna mogą, na wniosek przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i …) w następstwie wystąpienia COVID-19, umorzyć w całości lub części:

1) odsetki  ustawowe  należne  na  podstawie  art.  5  ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 2020) za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie z dnia 8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w transakcjach handlowych, należne za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

3) kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, spełniają kryteria, o których mowa w art. 3  ust.  1  pkt  2  i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 669), oraz nie zalegają w regulowaniu  zobowiązań  podatkowych,  składek  na ubezpieczenia  społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.3.

Umorzenia, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie  poważnym  zaburzeniom  w gospodarce,   o   której   mowa   w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście  trwającej  epidemii  COVID-19  (2020/C  91  I/01)  (Dz.  Urz.  UE  C  91I  z  20.03.2020, str. 1).

Sejm złagodził ostatecznie brzmienie wcześniejszego artykułu 48, który wprost mówił o nie przysługujących odsetkach, opłatach itp. 

Jeżeli składacie Państwo takie wnioski musicie być świadomi, że LP mogą odrzucić wasz wniosek jeśli nie spełnicie wskazanych wyżej warunków.