Tarcza antykryzysowa 3.0

W dniu 28 kwietnia 2020r. po posiedzeniu rządu, do Sejmu została przesłana kolejna część tarczy antykryzysowej, która zawiera artykuł wprost odnoszący się do działań Lasów Państwowych.

 

Dziś pakietem tym zajmuje się Sejm i powinien zostać przyjęty bez poprawek.

 

1. Kary i odsetki naliczane przez Lasy Państwowe

 

O naszych sprawach mówi artykuł 48:

Art. 48. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna nie przysługują:

1)       odsetki ustawowe należne na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 2020);

2)       rekompensata za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

3)       kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

Należy oczekiwać w związku z tymi zapisami szybkiej decyzji Dyrektora Generalnego.

 

2. Wprowadzone zostaną także zmiany dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. 

W myśl „Art. 15z5. 1. Jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień określonych w art. 3, art. 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 lub art. 15zf ust. 1 uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w:

1)       zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,

2)  zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

3)       zezwoleniu na pracę,

4)       zezwoleniu na pracę sezonową,

5)      oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

– cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

3. Zmiany w kwestii składania zeznań i płatności podatków.

„Art. 15zzj.

1. Złożenie organowi podatkowemu:

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wpłacenie tej daniny

– po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 §  ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568 i 695).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.”

4. Kolejnym tematem jest dofinansowanie w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Tarcza Finansowa PFR uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej. Aktualnie wdrażane są techniczne zalecenia Komisji Europejskiej, więc przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Dziś na stronie https://pfr.pl/tarcza.html mają pojawić się ostateczne wersje dokumentów (w tym umowa subwencji). Udzielanie subwencji finansowych będzie następowało zgodnie z kolejnością składania wniosków, które w takiej kolejności będą również rozpatrywane.

O wszystkim istotnym dla funkcjonowania firm będziemy starać się informować Państwa na bieżąco. Przypominamy również o możliwości zasięgnięcia porad prawnych jeśli chodzi o podjęcie działań w ramach tarczy antykryzysowej. Do Państwa dyspozycji pozostaje Kancelaria DZP z Warszawy mec. Bartosz Marcinkowski tel. 660 440 329 oraz Robert Brodzik tel. 514 858 839

Prosimy śledzić na bieżąco strony internetowe www.pfr.pl www.bgk.pl waszych urzędów pracy. Abyście w pełni mogli wykorzystać możliwości dofinansowania jakie są w tej chwili dostępne.