ROSEWOOD4.0: nowa odsłona sieci ROSEWOOD!

ROSEWOOD4.0: nowa odsłona sieci ROSEWOOD!

ROSEWOOD4.0 korzystając z cyfrowych rozwiązań i intensyfikując transfer wiedzy, łączy jednostki wzdłuż łańcucha wartości w sektorze leśno-drzewnym dla wsparcia zrównoważonej mobilizacji drewna w Europie.

Rosewood4.0 finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020”. Bazując na sieci regionalnych powiązań (hubach) powstałych w projekcie ROSEWOOD, rozbudowuje tę już dobrze zorganizowaną sieć o kolejne kraje, rozszerzając i doskonaląc również narzędzia i rozwiązania udostępniane zainteresowanym w całej Europie.

ROSEWOOD4.0 koncentruje się na digitalizacji i cyfrowych narzędziach do transferu wiedzy, szkoleń i coachingu, umożliwiając praktykom dzielenie się w coraz szerszym zakresie posiadaną wiedzą. Projekt doskonali już istniejącą w Unii Europejskiej regionalną sieć powiązań ROSEWOOD, zapewniając wszystkim uczestnikom łańcucha wartości mobilizacji drewna możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w tej dziedzinie i dostęp do szerokiego zakresu innowacji technologicznych i nietechnologicznych. Skupienie się na platformach cyfrowych i cyfrowych rozwiązaniach szkoleniowych ma zmniejszyć lukę istniejącą w sektorze leśno-drzewnym w zakresie adaptacji i rozpowszechniania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Odpowiada to na dwa najważniejsze obecnie wyzwania w obszarze mobilizacji drewna w Europie, związane z dostępem do zasobów i transparentnością rynku.

ROSEWOOD4.0 ma oddolnie zlikwidować tę lukę w wiedzy i zwiększyć skalę transferu innowacji oraz modeli biznesowych w regionach i między regionami, dla zrównoważonego rozwoju sektora leśno-drzewnego i stymulacji rozwoju społecznego i obszarów wiejskich.

Najważniejsze cztery cele realizacji Projektu to:

i) wsparcie działalności Centrów Mobilizacji Drewna jako platform współpracy i sieci innowacji w pięciu głównych regionach Europy;
ii) transfer i rozpowszechnianie informacji i wiedzy o najlepszych praktykach, innowacjach i wynikach badań związanych z mobilizacją drewna i jego konkurencyjnością;
iii) rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami sieci oraz wsparcie wdrażania i wykorzystania najlepszych praktyk i innowacji;
iv) kreowanie nowych modeli biznesowych dla zrównoważonej mobilizacji drewna poprzez budowanie potencjału, szkolenia i dostęp do zasobów wiedzy.

ROSEWOOD4.0 obejmuje pięć regionalnych centrów mobilizacji drewna grupujących kraje według kryterium położenia geograficznego i podobnych uwarunkowań funkcjonowania sektora leśno-drzewnego. Są to:

• Europa Północna (Finlandia, Szwecja, Norwegia, kraje bałtyckie, Dania);
• Europa Środkowo-Zachodnia (Niemcy, Belgia, Francja, Szwajcaria, Austria);
• Europa Środkowo-Wschodnia (Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Ukraina);
• Europa Południowo-Zachodnia (Hiszpania, Włochy, Portugalia, Francja)
• Europa Południowo-Wschodnia (Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Słowenia).

Dzięki transferowi rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), ROSEWOOD4.0 przyczyni się do wzrostu konkurencyjności sektora leśno-drzewnego i do szybkiego rozwoju obszarów wiejskich w ramach europejskiej biogospodarki.

O PROJEKCIE

Co nowego w projekcie rosewood4.0?

  • wzmocnienie i rozbudowanie powiązań z krajami Europy Wschodniej
  • nowe kraje członkowskie: Polska, Słowacja, Ukraina, Portugalia, Grecja, Norwegia, Szwecja
  • zwiększenie zasięgu geograficznego – pięć regionalnych sieci (hubów)
  • cyfrowe narzędzia szkoleniowe, materiały i metodologie
  • zintensyfikowanie transferu wiedzy i praktycznych informacji między leśnikami w Europie
  • zwiększenie wykorzystania rezultatów projektu i adaptacji proponowanych rozwiązań przez jego użytkowników

ROSEWOOD4.0 to konsorcjum 21 partnerów z 18 krajów europejskich. Konsorcjum obejmuje instytucje badawcze, uniwersytety i instytucje edukacyjne, regionalne i międzynarodowe sieci, centra promocji, innowacji i transferu technologii oraz organizacje klastrowe i stowarzyszenia. ROSEWOOD4.0 to dwuletni projekt realizowany w ramach wyzwania RUR 2019 “Thematic networks compiling knowledge ready for practice” [Sieci tematyczne dla opracowania zasobów wiedzy praktycznej], finansowany w ramach umowy grantowej nr 862681. Koordynatorem projektu jest Steinbeis-Europa-Zentrum (Niemcy).
W Polsce projekt realizuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna (www.itd.poznan.pl).