Raport: Budownictwo drewniane stymulatorem rozwoju mieszkalnictwa w Polsce

Nowoczesne budownictwo drewniane wpisuje się w szeroko rozumiane „zielone” i „zrównoważone” budownictwo, a więc w podstawowe trendy „budownictwa przyszłości”. Ekobudownictwo, a więc i budownictwo drewniane zostało w polityce państwa zaliczone do sektorów strategicznych, mogących być motorem rozwoju polskiej gospodarki i do tzw. projektów flagowych, tj. programów, których realizacja ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów rozwojowych kraju.

 

Budownictwo drewniane ma w Polsce duży potencjał rozwojowy. Bazować może bowiem na jednych z największych w Europie zasobach leśnych i drzewnych, korzystać może również z potencjału ważnego dla polskiej gospodarki sektora drzewnego. Potencjał ten wciąż nie jest jednak w pełni wykorzystany, podczas gdy energooszczędne budownictwo drewniane, także wielopiętrowe, może umożliwić, przy odpowiedniej strategii rozwoju mieszkalnictwa, redukcję utrzymującego się w Polsce od wielu lat deficytu mieszkaniowego.

Mając powyższe na uwadze, w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Drewna podjęto badania – finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mające na celu ocenę budownictwa drewnianego w Polsce jako elementu polityki mieszkaniowej kraju i jego potencjału w redukcji istniejącego deficytu mieszkań oraz wskazanie uwarunkowań jego rozwoju jako stymulatora rynku mieszkaniowego. Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport z wynikami tych prac pt. „Budownictwo drewniane stymulatorem rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”.

 

Raport zawiera usystematyzowaną wiedzę z zakresu budownictwa drewnianego w Polsce w kontekście stymulowania rozwoju krajowego rynku mieszkaniowego. Mamy nadzieję, że:

  • będzie przydatny dla firm sektora drzewnego, zwłaszcza związanych z budownictwem drewnianym, w ich działalności operacyjnej i wyznaczaniu kierunków dalszego rozwoju,
  • przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej, co do korzyści wynikających z rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce,
  • przyczyni się także do promocji budownictwa drewnianego i generalnie – promocji zastosowania drewna w budownictwie (co jest jednym z najbardziej racjonalnych kierunków zagospodarowania jego zasobów).

 

Raport do pobrania l-ITD_Raport_budownictwo_drewniane (1), jest też dostępny na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna

 

Źródło i fot.: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna