ABOUT US

Polish Economic Chamber of Wood Industry having its seat in Poznań is a self-governing all-Poland organization called into existence in January 1994 at the suggestion of 150 firms of the sawmill industry.
Almost all of the major enterprises and institutions of the branch belong to the Chamber and the wood processing capacity of the member enterprises constitutes the best part of the Polish woodworking industry`s processing capacity.

MISJA IZBY

Misją PIGPD jest aktywne wspieranie rozwoju szeroko rozumianego polskiego przemysłu drzewnego, integracji producentów i współpracy między nimi.

CELE I ZADANIA

Polski przemysł drzewny jest jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej oraz jednym z największych zbiorowych pracodawców. Jego bazę surowcową stanowią zasoby polskich lasów, których stan i rozwój zależy od dochodów, jakie przynosi sprzedaż drewna okrągłego kilku tysiącom przedsiębiorstw przetwórczych. Co ważne – drewno jest surowcem odnawialnym, a jego szerokie wykorzystywanie wpisuje się w ekologiczną politykę i Polski i całej Unii Europejskiej.

Utrzymanie dynamiki rozwoju bazującego na nim przemysłu wymaga szeregu działań wspierających – poczynając od tych, które zapewnić mają stabilność jego zaopatrzenia w drewno, przez wspomagające wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, po takie, które pomagają w sprzedaży produktów i zdobywaniu rynków .
Tym właśnie zajmuje się Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego.

Dla tego celu realizujemy szereg codziennych zadań, a wśród nich:

  • Przeciwdziałamy możliwościom niewłaściwego wykorzystywania (ze szkodą dla odbiorców drewna), pozycji rynkowej dominującego dostawcy tego surowca – PGL Lasy Państwowe, współpracując w tym celu z licznymi organizacjami, instytucjami i z organami państwa, w tym w szczególności z resortami gospodarki i środowiska,
  • Wspieramy racjonalne kierunki przetwarzania z drewna z polskich lasów i zwalczamy niewłaściwe – np. związane z dotowanym i masowym zużywaniem jego pełnowartościowych sortymentów na cele energetyczne,
  • Gromadzimy i rozpowszechniamy wartościowe informacje marketingowe, w tym dane statystyczne o naszym przemyśle, informacje o cenach drewna okrągłego i wyrobów drewnianych w kraju i poza nim,
  • Propagujemy oraz wspomagamy nowoczesność i rozwój przedsiębiorstw na każdym polu – od podstawowych procesów produkcyjnych, przez zarządzanie i marketing po wykorzystanie odpadów – organizując celowe konferencje, sympozja, wyjazdy studyjne,
  • Tworzymy i utrzymujemy nowoczesne mechanizmy ułatwiające wymianę handlową i dostęp do baz informacyjnych, z wykorzystaniem Internetu,
  • Współpracujemy z innymi organizacjami branżowymi w celu wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów,
  • Dbamy o dobry wizerunek przemysłu drzewnego i publiczne nagłaśnianie jego roli i znaczenia,
  • Współpracujemy ze światem nauki, wspierając i inicjując prace i badania służące naszym Członkom,
  • Wspieramy inicjatywy gospodarcze naszych Członków i pomagamy w rozwiązywaniu ich problemów.

STRUKTURA I WŁADZE IZBY

Zgodnie ze Statutem Izby, jej działalnością kieruje wybierana co 3 lata 11-osobowa Rada Izby, na czele z Prezydentem Izby, posiadająca uprawnienia zarówno decyzyjne jak i kontrolne. Jednostką wykonawczą jest Biuro Izby, realizujące wszelkie jej codzienne zadania. Jednak najwyższe uprawnienia w Izbie ma Walne Zgromadzenie jej Członków, zwoływane zwykle 2 razy w roku.

 

Izba podzielona jest na 4 sekcje, w tym 3 grupujące jej Członków w zależności od wielkości przerobu drewna okrągłego i jedną obejmującą firmy prowadzące inną działalność: usługową, handlową itp. Każda z sekcji wybiera do Rady Izby 2 swoich przedstawicieli, a pozostałych trzech wybieranych jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu ogólnym. Również Prezydent Izby wybierany jest przez Walne Zgromadzenie – spośród wcześniej wyłonionych Członków Rady. Władze Izby sprawują powierzone im funkcje nieodpłatnie.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CZŁONKOSTWA W IZBIE

Członkiem Izby na zasadach pełnej dobrowolności może zostać każdy podmiot zajmujący się przerobem drewna lub związaną z tym działalnością. Aktualna ich lista jest dostępna na stronie www.przemysldrzewny.pl.

Członkowie posiadają wpływ na kształtowanie kierunków i metod działań Izby przez udział w Walnych Zgromadzeniach i przez posiadanie swoich przedstawicieli w Radzie Izby – temu służy podział Izby na sekcje, delegujące do niej własnych przedstawicieli.
Otrzymują pakiety gromadzonych informacji, w tym comiesięczne zestawienia cen powstające z rozsyłanych przez Izbę ankiet. Pierwsi wiedzą o wszystkich najważniejszych zdarzeniach, dzięki Komunikatom przekazywanym przez Biuro Izby.
Korzystają z możliwości bezpośrednich spotkań, nawiązywania kontaktów i współpracy,
Mogą liczyć na pomoc i wsparcie Biura Izby w rozwiązywaniu swoich problemów.
To ostatnie działanie na wiele lat zdominowało naszą aktywność. Prowadzone było ze zmiennym powodzeniem, lecz w momentach przełomowych potrafiliśmy je wzmocnić, sięgając do tak drastycznych metod, jak uliczne manifestacje przed Kancelarią Premiera RP. Miały miejsce 2 takie zdarzenia: w 2008 i 2011r., każdorazowo doprowadzając do negocjacji z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, a w ich wyniku – do korzystnych zmian zasad sprzedaży drewna stosowanych przez Lasy Państwowe. Proces tych zmian nie jest jednak jeszcze zakończony, a uzyskane korzyści – nie są dostatecznie prawnie umocowane. Aby sfinalizować to zadanie, potrzebujemy pomocy i wsparcia, jakie dają Izbie jej Członkowie.Liczymy więc na stałe poszerzanie ich grona przez wszystkich, którym również na tych rozwiązaniach zależy.
Zapraszamy !

GOVERMENT OF THE CHAMBER